Política de Privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, la Societat Andorrana de Ciències pretén mostrar el seu compromís relacionat amb el compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen. 

Així doncs, Societat Andorrana de Ciències, com a responsable del present lloc web, de conformitat amb les normatives esmentades, comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. 

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Societat Andorrana de Ciències

Adreça: C. Mossèn Cinto Verdaguer,4, Centre Cultural La Llacuna, AD500 Andorra la Vella

NRT: P-251292-A

Telèfon: +376 829 729

Correu electrònic: sac@andorra.ad

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La recollida i el tractament de les dades personals que es faciliten a Societat Andorrana de Ciències a través de diversos Mitjans es realitzen d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l’exclusiva finalitat de garantir el servei sol·licitat. 

En cadascun dels mitjans, Societat Andorrana de Ciències informa detalladament del tractament de les dades i la finalitat en què es poden utilitzar, sempre requerint la seva autorització. 

A continuació es detalla el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals:

TractamentPer a què farem servir les seves dadesTermini de conservació
Usuaris web Tractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, registrar, gestionar les sol·licituds, requeriments o dubtes dels usuaris que puguin realitzar via web. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran fins que s'atengui a la seva sol·licitud o quan l'usuari així ho expressi
Dades personals del correu electrònicTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran fins que s'atengui a la seva sol·licitud o quan l'usuari així ho expressi

 

Les dades personals que les persones interessades hagin lliurat al Societat Andorrana de Ciències es tractaran únicament amb la finalitat de què van ser informades i que varen autoritzar. 

La base legal per al tractament de les dades de les persones interessades és l’execució de la relació o serveis efectuats amb el Societat Andorrana de Ciències. 

En cap cas es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades. 

El Societat Andorrana de Ciències es reserva el dret a modificar i/o ampliar el present document amb nous tractaments segons pugui evolucionar la seva activitat.

BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Societat Andorrana de Ciències informa que tractarà les seves dades, atenent la finalitat sol·licitada, sobre la base de:

  • El seu consentiment
  • Interès legítim perseguit per la Societat Andorrana de Ciències

DESTINATARI DE LES SEVES DADES

Tractem les seves dades personals de forma confidencial d’acord amb la Llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, la “LQPD”) i els  reglaments que la desenvolupen. Llevat que s’indiqui el contrari, les seves dades personals no es comunicaran a tercers.

Per contra, sí divulgarem les seves dades en compliment d’una obligació legal o reglamentària, d’acord amb la normativa aplicable.

TRANSFERÈNCIES DE DADES INTERNACIONALS

Societat Andorrana de Ciències l'informa que, per a prestar els nostres serveis, no es preveuen transferències internacionals, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació i/o garanties adequades, clàusules contractuals tipus, normes corporatives vinculants i/o sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

ELABORACIÓ DE PERFILS

L’informem que la Societat Andorrana de Ciències en cap cas, elaborarà perfils o realitzarà decisions automatitzades.

Veracitat i actualització de les dades

És important que les dades personals que tenim sobre vostè siguin lícites, adequades, pertinents, exactes i actuals. Vostè és responsable de l’exactitud de la informació que ens proporciona i ha d’informar-nos de qualsevol alteració en la informació que ens proporcioni. Les dades aportades que no complissin els requisits esmentats amb anterioritat eximiran de responsabilitat a Societat Andorrana de Ciències.

Conservació de les dades

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per a complir amb els fins per als quals les van recollir, inclòs en compliment d’una obligació legal o reglamentària, i en els casos que correspongui, mentre no retiri el seu consentiment.

Mesures de seguretat

Implementem les degudes mesures de seguretat a les dades personals que tractem, respectant els requeriments legals previstos per la LQPD i el RGPD.

A l’hora d’aplicar les mesures de seguretat, Societat Andorrana de Ciències té en compte els factors següents: la natura, l’àmbit, el context i els fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques. Societat Andorrana de Ciències aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de les seves dades és conforme amb la LQPD i els reglaments que la desenvolupen.

Els seus drets

En relació amb les dades recollides en aquest lloc web, Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 

D’igual manera, Vostè pot revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions.

La sol·licitud es podrà realitzar mitjançant correu postal dirigit a Societat Andorrana de Ciències, C. Mossèn Cinto Verdaguer, 4, Centre Cultural La Llacuna, AD500 Andorra la Vella; o bé mitjançant sol·licitud dirigida al següent correu electrònic: sac@andorra.ad

L’usuari haurà d'especificar quin dret desitja exercitar, així com còpia de les seves dades identificatives. En cas que, per a verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals als quals ens facilitis, li farem saber. 

D’igual manera, Vostè té dret a presentar una reclamació per l’ús que Societat Andorrana de Ciències realitza de les seves dades personals davant l’autoritat de control competent www.apda.ad.

General

Ens reservem el dret de modificar els termes d’aquesta Política de Protecció de Dades i li notificarem els canvis eventuals en el nostre lloc web i en aquesta Política de Protecció de Dades. Si continua utilitzant els nostres Serveis després de dita actualització, es considerarà que accepta els nous termes. Si no accepta l’actualització, li agrairem que ens ho faci saber i suprimirem les seves dades personals (excepte quan sigui necessari conservar-los en compliment d’obligacions legals o reglamentàries) i no podrà continuar fent ús dels nostres serveis.

Mitjançant la present Política de Privacitat, la Societat Andorrana de Ciències pretén mostrar el seu compromís relacionat amb el compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen. 

Així doncs, Societat Andorrana de Ciències, com a responsable del present lloc web, de conformitat amb les normatives esmentades, comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. 

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Societat Andorrana de Ciències

Adreça: C. Mossèn Cinto Verdaguer,4, Centre Cultural La Llacuna, AD500 Andorra la Vella

NRT: P-251292-A

Telèfon: +376 829 729

Correu electrònic: sac@andorra.ad

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La recollida i el tractament de les dades personals que es faciliten a Societat Andorrana de Ciències a través de diversos Mitjans es realitzen d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l’exclusiva finalitat de garantir el servei sol·licitat. 

En cadascun dels mitjans, Societat Andorrana de Ciències informa detalladament del tractament de les dades i la finalitat en què es poden utilitzar, sempre requerint la seva autorització. 

A continuació es detalla el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals:

TractamentPer a què farem servir les seves dadesTermini de conservació
Usuaris web Tractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, registrar, gestionar les sol·licituds, requeriments o dubtes dels usuaris que puguin realitzar via web. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran fins que s'atengui a la seva sol·licitud o quan l'usuari així ho expressi
Dades personals del correu electrònicTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran fins que s'atengui a la seva sol·licitud o quan l'usuari així ho expressi

 

Les dades personals que les persones interessades hagin lliurat al Societat Andorrana de Ciències es tractaran únicament amb la finalitat de què van ser informades i que varen autoritzar. 

La base legal per al tractament de les dades de les persones interessades és l’execució de la relació o serveis efectuats amb el Societat Andorrana de Ciències. 

En cap cas es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades. 

El Societat Andorrana de Ciències es reserva el dret a modificar i/o ampliar el present document amb nous tractaments segons pugui evolucionar la seva activitat.

BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Societat Andorrana de Ciències informa que tractarà les seves dades, atenent la finalitat sol·licitada, sobre la base de:

  • El seu consentiment
  • Interès legítim perseguit per la Societat Andorrana de Ciències

DESTINATARI DE LES SEVES DADES

Tractem les seves dades personals de forma confidencial d’acord amb la Llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, la “LQPD”) i els  reglaments que la desenvolupen. Llevat que s’indiqui el contrari, les seves dades personals no es comunicaran a tercers.

Per contra, sí divulgarem les seves dades en compliment d’una obligació legal o reglamentària, d’acord amb la normativa aplicable.

TRANSFERÈNCIES DE DADES INTERNACIONALS

Societat Andorrana de Ciències l'informa que, per a prestar els nostres serveis, no es preveuen transferències internacionals, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació i/o garanties adequades, clàusules contractuals tipus, normes corporatives vinculants i/o sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

ELABORACIÓ DE PERFILS

L’informem que la Societat Andorrana de Ciències en cap cas, elaborarà perfils o realitzarà decisions automatitzades.

Veracitat i actualització de les dades

És important que les dades personals que tenim sobre vostè siguin lícites, adequades, pertinents, exactes i actuals. Vostè és responsable de l’exactitud de la informació que ens proporciona i ha d’informar-nos de qualsevol alteració en la informació que ens proporcioni. Les dades aportades que no complissin els requisits esmentats amb anterioritat eximiran de responsabilitat a Societat Andorrana de Ciències.

Conservació de les dades

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per a complir amb els fins per als quals les van recollir, inclòs en compliment d’una obligació legal o reglamentària, i en els casos que correspongui, mentre no retiri el seu consentiment.

Mesures de seguretat

Implementem les degudes mesures de seguretat a les dades personals que tractem, respectant els requeriments legals previstos per la LQPD i el RGPD.

A l’hora d’aplicar les mesures de seguretat, Societat Andorrana de Ciències té en compte els factors següents: la natura, l’àmbit, el context i els fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques. Societat Andorrana de Ciències aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de les seves dades és conforme amb la LQPD i els reglaments que la desenvolupen.

Els seus drets

En relació amb les dades recollides en aquest lloc web, Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 

D’igual manera, Vostè pot revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions.

La sol·licitud es podrà realitzar mitjançant correu postal dirigit a Societat Andorrana de Ciències, C. Mossèn Cinto Verdaguer, 4, Centre Cultural La Llacuna, AD500 Andorra la Vella; o bé mitjançant sol·licitud dirigida al següent correu electrònic: sac@andorra.ad

L’usuari haurà d'especificar quin dret desitja exercitar, així com còpia de les seves dades identificatives. En cas que, per a verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals als quals ens facilitis, li farem saber. 

D’igual manera, Vostè té dret a presentar una reclamació per l’ús que Societat Andorrana de Ciències realitza de les seves dades personals davant l’autoritat de control competent www.apda.ad.

General

Ens reservem el dret de modificar els termes d’aquesta Política de Protecció de Dades i li notificarem els canvis eventuals en el nostre lloc web i en aquesta Política de Protecció de Dades. Si continua utilitzant els nostres Serveis després de dita actualització, es considerarà que accepta els nous termes. Si no accepta l’actualització, li agrairem que ens ho faci saber i suprimirem les seves dades personals (excepte quan sigui necessari conservar-los en compliment d’obligacions legals o reglamentàries) i no podrà continuar fent ús dels nostres serveis.

Data d’última modificació: abril de 2023